Skip to main content

תנאי שימוש והצהרה משפטית

כניסתך לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. בכניסתך לאתר זה ובגלישה / שימוש בו, הינך מקבל על עצמך, ללא מגבלה ו/או תנאי, את התנאים שיפורטו להלן ומאשר כי התנאים שיפורטו להלן גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין JNTL בריאות הצרכן I (שוויץ) GmbH – (להלן: "בעלת האתר") בנוגע לשימוש באתר זה, ככל שישנו:

באתר זה, לשון זכר מהווה גם לשון נקבה במשמע.

 • אתר זה הינו בבעלות בעלת האתר או נשלט על ידה ומוגן על ידי החוקים המדינתיים והבינלאומיים לזכויות יוצרים.

השימוש באתר זה מיועד לשימוש תושבי ישראל בלבד, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר ולהוראות כל דין.

בעלת האתר תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני, רגעי או קבוע בכל שלב שהוא מבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהו. בעלת האתר אינה מתחייבת לרציפות השימוש באתר בגין תקלות ושיבושים.

 • אין אתר זה בא לספק ייעוץ רפואי אישי ו/או מקצועי ו/או להחליף ייעוץ שכזה. המידע באתר זה מובא AS IS ואין בעלת האתר אחראית לנכונות תוכנו, דיוקו, שלמותו ו/או התאמתו לטיפול ספציפי.

כל העושה שימוש באתר זה בניגוד לתנאים אלה פועל כאמור ללא הרשאה ועל אחריותו הבלעדית. בעלת האתר תראה מי שייעשה שימוש בלתי מורשה כאמור באתר כמי שאחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לבעלת האתר ו/או מי מהחברות Kenvue כתוצאה משימושו באתר כאמור.

המידע הכלול באתר זה הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד למטרות מסחריות ופרסומיות ואין בו משום ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי. כל חומר מעין רפואי ו/או טיפולי המופיע באתר זה הוא בבחינת מידע כללי וראשוני בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי". המידע באתר זה אינו כולל את כל המידע הקיים בנושא. המידע באתר זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ אישי יש לפנות לרופא או לרופאה.

 • כל התכנים הכלולים באתר, בין אם המדובר בתוכן מילולי ו/או תוכן גרפי, הינם בבעלות ובשליטת בעלת האתר, ומוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות ודינים אחרים. תוכן אתר זה וכן הורדת ו/או העתקת תכנים ו/או סרטונים מהאתר מותרת אך ורק לשימוש אישי ושאינו מסחרי, ובהתאם למטרתם ובלבד שהמסמך שבו יעשה שימוש כאמור יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיה של בעלת האתר. אולם, כל הוספה ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או העברה ו/או שידור של תכנים אלו למטרה אחרת, אסורה בהחלט. כל הורדה ו/או העתקה ו/או שימוש אחר בתכנים הכלולים ו/או בסרטונים באתר זה אסורה גם כן. מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה מקנה למשתמש כל רישיון שימוש ו/או זכויות אחרות בתכנים ו/או בחומר הכלולים באתר.
 • על אף שבעלת האתר נוקטת במאמצים סבירים על מנת לכלול באתר מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל באתר לא יהיה מדויק לחלוטין מבחינה טכנית ו/או יכיל שגיאות דפוס אחרות ומשכך בעלת האתר אינה מבטיחה ו/או מתחייבת ולא תהיה אחראית לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המובא באתר זה. בעלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מהחברות מקבוצת Kenvue אף לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו ו/או למחשבו ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בשירותים המוצגים בו.
 • בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמש ללא הודעה מוקדמת מאפשרות כניסה ושימוש באתר.
 • בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל האתרים ו/ או אפליקציות המכילים קישור לאתר זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם. חל איסור על ביצוע קישוריות לאתר זה למעט קישור לדף הבית של האתר, אלא אם נתקבלה הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב.
 • לשם נוחות המשתמשים באתר, ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לשירותים ו/או אתרים ו/או אפליקציות אחרים, ואולם, מובהר בזאת כי בעלת האתר ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית לתכנים שבאתרים ו/או שבאפליקציות הנ"ל ולתנאי השימוש בהם וממילא אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים ו/או אפליקציות אלו.
 • כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, החזות החיצונית המסחרית המזוהה עם בעלי הסימנים והשמות המסחריים האמורים, והפטנטים והטכנולוגיות המופיעים באתר שייכים לבעלת האתר והינם בשימוש מורשה שלה, ומוגנים בישראל, בארצות הברית ובעולם כולו. כל שימוש באיזה מהם ללא קבלת אישור בעלת האתר מראש ובכתב, אסור בהחלט, למעט שימוש שנועד לשם זיהוי השירותים או המוצרים של בעלת האתר. אין בעצם מתן אפשרות הגלישה באתר כדי להקנות למשתמש רישיון שימוש אחר כלשהו באילו מהם.
 • על כל מידע אישי מזהה המועבר בדרך אלקטרונית או אחרת לאתר, חלה מדיניות הפרטיות של האתר. כל מידע אחר שיגיע לידיעת בעלת האתר כתוצאה מהשימוש באתר (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או בצורה אחרת), לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ובלתי מוגן ובעלת האתר תהא רשאית לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה. כל השולח תקשורת כלשהי לאתר זה או בצורה אחרת לבעלת האתר מסכים מראש לאמור לעיל ויהא אחראי על התכנים והמידע הכלול בה, לרבות מידת האמת והאמינות שלהם.
 • כל השולח מידע לאתר זה או לחילופין במישרין לבעלת האתר יהיה אחראי לתוכן המידע לרבות לאמתותו ולמידת דיוקו ומתחייב לעשות כן בהתאם להוראות כל דין. בעלת האתר אינה אחראית לכך. המשתמש יהא אחראי לפצות ולשפות את בעלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת תכנים על ידו שאינם אמת ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או המהווים עוולה ו/או עבירה לפי הוראות כל דין.
 • חלק מהשירותים באתר עשויים להיות טעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להצהרה הנלווית לשירות. בעת ההרשמה לחלק מהשירותים שהאתר עשוי להציע תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס' רישיון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני פעילה. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. אם תרצה לשנות את הפרטים, עליך לפנות לבעלת האתר.
 • יתכן שהנתונים שמסרת לאתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות בעלת האתר. אינך חייב למסור את המידע, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל להשתמש באתר. בעלת האתר לא תעשה שימוש בנתונים שהעברת לאתר, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם כל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לאתר זה, יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש וההצהרה משפטית שבאתר זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אם יבוצעו שינויים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר. אנא בדוק מפעם לפעם את תנאי שימוש והצהרה משפטית העדכניים.

השימוש באתר עשוי לכלול מעקב והקלטה לצרכי מנהלה ואבטחה. במידה וניטור והקלטה יחשפו ראיות אפשריות לפעילות פלילית, בעלת האתר עשויה לספק ראיות אלו לגורמי אכיפת החוק.

פרטי בעלת האתר:

JNTL בריאות הצרכן I (שוויץ) GmbH.

כתובת: Gubelstrasse 346300 Zug